کتب سازمان فنی حرفه ای کشور > کتاب گلیم بافی لصغر خداخواه امامچائی و خدیجه اسدالهی

کتاب گلیم بافی فنی و حرفه ای

کتاب گلیم بافی | مایسا

کتاب گلیم بافی اصغر خدا خواه و خدیجه اسدالهی

ناشر: نقش آفرینان بابکان

قیمت روی جلد :


سوالات متداول
کتاب گلیم بافی اصغر خدا خواه و خدیجه اسدالهی مطابق با کدام استاندارد فنی حرفه ای است ؟

کد استانداردهایی فنی حرفه ای که کتاب گلیم بافی اصغر خدا خواه و خدیجه اسدالهی بر اساس آن نگاشته شده، به شرح زیر است:
۷ – ۵۴/۵۴/۲/۳
۷۳۱۸۲۰۷۵۰۳۴۰۰۰۱
۷۳۱۸ – ۷۵ – ۰۱۹ – ۱
کد ملی آموزش شغل:
۷۳۱۸۲۰۷۵۰۱۹۰۰۰۱

آموزش کاشت ناخن

نیل بار تهران

تازه ترین مقالات زیبایی و سلامتی
کتب درسی آرایشگری
آشنایی با برندهای آرایشی